Kontakt

SelaviFashion

Domowicza 38
95-080 Tuszyn
NIP: 7711584884

Tel.: 601312887

        603377200

E-mail: sklep@selavifashion.pl

Producenci

Regulamin programu lojalnościowego

Postanowienia ogólne programu lojalnościowego.

1. Regulamin programu lojalnościowego

Program lojalnościowy (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie.

Organizator - SELAVI Sylwia Sudomir-Kohut

z siedzibą w 95-080 TUSZYN,

DOMOWICZA 38

NIP: 771-158-48-84

REGON: 100235013

Tel. +48 601 312 887

E-mail: sklep@selavifashion.pl,

Program Lojalnościowy, program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem http://selavifashion.pl , na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

2. Uczestnicy Programu Lojalnościowego.

Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która: zarejestrowała w Sklepie i posiada konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wybór stosownej opcji w ustawieniach konta klienta w Sklepie - z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego paragrafu.

3. Punkty w Programie Lojalnościowym.

Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Organizatora punkty - naliczane według poniższych zasad:

Punkty przyznawane są w ramach pojedynczych zamówień.

Liczba punktów obliczana jest z sumy cen produktów po uwzględnieniu rabatów.

Koszt wysyłki nie jest uwzględniany.

Punkty przyznawane są począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów lub usług w Sklepie - przez okres naliczania punktów.

Po zakończeniu Okresu Naliczania Punktów - punkty uzyskane przez Uczestnika tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza celem uzyskania voucherów).

Przy określaniu czasu trwania Okresu Naliczania Punktów pomija się umowy sprzedaży towarów lub usług zawarte za pośrednictwem Sklepu, które uległy następnie rozwiązaniu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje - zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Uczestnik otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży towarów lub usług, zawartej w Okresie Naliczania Punktów (w tym też od umów, które spowodowały rozpoczęcie Okresu), za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem konta w Sklepie - w wysokości zależnej od wartości towarów lub usług z wyłączeniem zamówień za pobraniem. Dla ustalenia, czy umowę zawarto w Okresie Naliczana Punktów - decyduje data złożenia zamówienia. Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia: z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej itd.), za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.

Każde 100 zł wydane przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi punktów, zależnie od rodzaju nabywanego towaru lub usługi. Wydanie niepełnej wartości 100zł nie skutkuje przyznaniem żadnych punktów.

Punkty przyznawane są po dokonaniu i zaksięgowaniu wpłaty za zakupiony towar lub usługę - pod warunkiem że umowa ta nie zostanie wcześniej rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje).

Punkty nie są przyznawane przy zakupach za pobraniem.

W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów sprzedaży towarów lub usług zawartych poza Okresem Naliczania Punktów albo też umów które uległy następnie rozwiązaniu - Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej punkty. Organizator od czasu do czasu może organizować dodatkowe promocje - polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane w pkt. 1-7 powyżej.

Punkty są niezbywalne.

4. Warunki wymiany punktów na rabat procentowy.

Rabat naliczany jest automatycznie przy każdych zakupach powyżej 100zł.

100zł =10pkt

Punkty nie są odejmowane z konta klienta.

1% rabatu po zgromadzeniu 10 punktów

2% rabatu po zgromadzeniu 30 punktów

3% rabatu po zgromadzeniu 60 punktów

4% rabatu po zgromadzeniu 90 punktów

5% rabatu po zgromadzeniu 120 punktów

6% rabatu po zgromadzeniu 150 punktów

7% rabatu po zgromadzeniu 180 punktów

8% rabatu po zgromadzeniu 210 punktów

9% rabatu po zgromadzeniu 240 punktów

10% rabatu po zgromadzeniu 270 punków

 

270 punktów i co za tym idzie 10% rabatu na zakupy w sklepie, to maksymalna ilość rabatu możliwa do uzyskania w tym programie lojalnościowym.

Uczestnik otrzyma rabat procentowy automatycznie przy kolejnym zakupie w sklepie. Cena towaru po rabacie zostanie uwidoczniona na stosownym dokumencie księgowym wystawianym Uczestnikowi przez Organizatora (paragonie lub fakturze VAT). W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru lub usługi, w odniesieniu do której wykorzystał rabat, z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia - rabat podlega zwrotowi.

5. Czas trwania Programu Lojalnościowego.

Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 27.03.2021 Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że: Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 14 dni wcześniej, tak aby nie naruszać praw nabytych przez Uczestników.

W przypadku zakończenia Programu - nie wykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za towary lub usługi w Sklepie).

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym w każdym czasie, w szczególności poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego oświadczenia lub wybór właściwej opcji w ustawieniach konta w Sklepie. Rezygnacja taka nie musi być połączona z żądaniem usunięcia konta w Sklepie. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty.

6. Dane osobowe.

Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest: przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje, związane z przetwarzaniem danych Uczestników, zawarte są w polityce prywatności Organizatora https://selavifashion.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

7. Reklamacje.

W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności: w formie pisemnej na adres: Selavi ul.Domowicza 38, Tuszyn 95-080 Polska lub pocztą elektroniczną, na adres: sklep@selavifashion.pl

Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

8. Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego dostępny jest na witrynie Sklepu pod adresem

www.selavifashion.pl/pl/i/Regulamin-programu-lojalnosciowego/13

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.

Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników. W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.

Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr .

Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach, to: sklep@selavifashion.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium